Katas Shito Ryu Shuri-te // Tomari-te

Katas Shito Ryu maestro Anko Itosu 

El maestro Anko Itosu

Anko Itosu
Katas

Katas Pinan o Heian

Hay cinco versiones

Kata Pinan Shodan.  / "Toitsu Kata Heian Nidan"


Kata Pinan Nidan / "Toitsu Kata Heian Shodan


Kata Pinan Sandan  / "Toitsu Kata Heian Sandan"Kata Pinan Yondan.  / "Toitsu Kata Heian Yondan"


Kata Pinan Godan.    / "Toitsu Kata Heian Godan"


Katas Naifanchin

Hay tres versiones

Kata Naifanchin Shodan


Kata Naifanchin NidanKata Naifanchin SandanKata Bassai Dai


Kata Bassai Sho


Kata Kosookun Dai


Kata Kosookun Sho


Kata Itosu no Wanshu Kata Jion


Kata Jiin 


Kata Jitte


Kata Gojushiho


Kata Itosu no Chinto


Kata Chintei


Kata Wanduan o Wando


Katas Itosu no Rohai

Hay tres versiones

Kata Itosu no Rohai Shodan


Kata Itosu no Rohai Nidan


Kata Itosu no Rohai Sandan


José Manuel Mayo Magadán