Katas Shito Ryu Chinos.

Katas Shito Ryu maestro Wu Xian Gui
(Go kenki) 

Wu Xian Gui (Go Kenki)

KATAS


Kata Nipaipo


Kata Nepai

Kata Papuren Ichi

Kata Papuren Ni

Kata Papuren San

Kata Haffa

Kata Hakkaku


José Manuel Mayo Magadán