Katas Shito Ryu Chinos.

Katas Shito Ryu maestro Wu Xian Gui
(Go Kenki) 

Wu Xian Gui (Go Kenki)

KATAS


Kata Nipaipo


Kata Papuren Ichi

Kata Papuren Ni

Kata Papuren San


Kata Haffa

Kata Hakkaku


José Manuel Mayo Magadán