Katas Shito Ryu Naha-Te

Katas Shito Ryu maestro Kanryo Higaonna

Kanryo Higaonna


KATAS

Kata Sanchin


Kata Kaishu SanchinKata Seisan


Kata Seienchin


Kata Seipai


Kata Sanseiru


Kata Shisochin


Kata Kururunfa


Kata Suparimpei


Kata SaifaKatas Shito Ryu maestro Seisho Aragaki
Seisho Aragaki


KATAS

Kata Niseishi


Kata Sochin


Kata Unshu


Katas Shito Ryu maestro Chojun Miyagi

Chojun Miyagi
KATAS

Kata Gekisai Dai Ichi


Kata Gekisai Dai NiKata Tensho
Katas Shito Ryu maestro Seikichi ToguchiKata Gekisai Dai San
Kata Gekiha
Kata Kakuha
Katas Shito Ryu de la familia NakaimaKATASKata Heiku


Kata PaikuKata Pachu


Kata Annan
Kata Annan Dai Ni
José Manuel Mayo Magadán